НАШАТА ДЕЙНОСТ

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА и с-ие” предоставя качествени услуги в различни области на правото благодарение на внимателно подбрания си екип от юристи.

КЛИЕНТИТЕ на АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие”

КЛИЕНТИТЕ на АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” могат да ползват услуги в областта на

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” е с широко отворени врати за всички – от обикновения гражданин до големите корпорации и държавните институции. Всеки клиент може да разчита на авторитетна и компетентна правна помощ, както по конкретно дело или казус, така и за разработването и провеждането на цялостна концепция за юридическа защита.

Приоритет е цялостното обслужване на стопанските субекти чрез абонаментно предоставяне на комплексни консултантски услуги, обхващащи всички аспекти на дейността им - правна, финансово-икономическа, данъчна. Екипът предоставя становища относно различните правни аспекти на данъчното облагане – корпоративно и подоходно облагане, ДДС и акцизи, здравно и социално осигуряване, свързани с разработваните правни проекти.

Съчетаването на анализ за правните и финансовите аспекти на проблема осигурява възможност Клиентът да планира правилно своите бизнес решения. Именно способността да се предложи счетоводен и данъчен анализ на разработваните концепции, осигуряват реалната възможност Клиента да получи работещо, практически приложимо правно решение с минимизирани разходи и осигурено управление на риска.

ЕКИПЪТ предоставя устни и писмени консултации и изготвя становища по отделни казуси след предварителна заявка.

Екипът разполага със специалисти в областта на търговското право и търговска несъстоятелност, облигационното, вещното, административното и данъчно право, наказателно право и процес, което му позволява да подпомага ефективно ежедневната търговска дейност на клиентите чрез:

  • Консултации при изготвяне на договори, консултиране и осъществяване на търговски сделки в кръга на обичайната им дейност;

  • Изготвяне на правни становища и анализи по конкретни казуси, сделки или на дейността и състоянието на търговски предприятия;

  • Изготвяне на правни становища и анализи относно съответствието на дейността на предприятието с приложимите нормативни актове;

  • Изготвяне на правни становища, анализи и документи във връзка със сделки с недвижими имоти, консултации по вещноправни казуси и процесуално представителство по искове за защита на вещни права;

  • Осъществяване на процедури по преобразуване и преструктуриране на търговски предприятия, в това число анализ за подходящата форма за извършване на преобразуването;

  • Консултации и процесуално представителство в процедури по несъстоятелност и ликвидация на предприятия. Екипът има опит в провеждането на процедури по оздравяване на неплатежоспособни търговци; в процедури по осребряване на имущество;

  • Консултации по трудовоправни казуси, включително провеждане на процедури по оптимизация на работния процес, консултации във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, консултации във връзка с наличието или премахване на дискриманационни условия и практики и за спазване на специфичните законови изисквания;

  • Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, арбитражи и особени юрисдикции;

  • Осъществяване на процесуално представителство в административни производства по обжалване на индивидуални, общи и нормативни актове и в производства за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

  • Процесуално представителство при провеждане на обезпечителни, заповедни и изпълнителни производства с цел обезпечаване и принудително събиране на вземания