Актуални новини

Ирен Савова: Търсят ни и фирми, и общини по проблеми с еврофинансирането

Публикация от 13 август 2011, Автор в-к Дума
Ирен Савова: Търсят ни и фирми, и общини по проблеми с еврофинансирането


Адвокат Ирен Савова е магистър по икономика и по право. Семейна, с една дъщеря. От 2000 г. е ръководител на една от най-успешно развиващите се адвокатски кантори – „Савова & с-ие“. В адвокатската къща работят 18 юристи, специализирани в различни области на правото. Кантората е ориентирана предимно към корпоративни и институционални клиенти. Представлява държавата по делата за т.нар. царски имоти.

- На вас държавата повери интересите си по делата за царските дворци. Последната информация, която се появи в ДУМА, е, че сте поели и делото за горите, водено от МЗХ. От публикуваната от съда информация знаем, че делата се движат, но няма подробности. На какъв етап са в момента, какво предстои да се случи ?
- Делата за т.нар. царски дворци ни бяха възложени от МРРБ през декември м.г., а през април т.г. поехме и делото по предявените от МЗХ през 2009 г. искове за 16 00 дка гори в Рила. Считаме, че държавата има достатъчно доказателства и аргументи, за да защити тезата си. Целият екип на кантората работи по тези проблеми, опитваме се да обхванем спорните въпроси от всички аспекти, привлекли сме и външни консултанти с богат юридически опит. За този сравнително кратък период сме успели да индивидуализираме спорните имоти, исковите молби са вписани, съдът допусна и поисканите обезпечителни мерки, като наложи възбрана върху имотите. Това гарантира в по-висока степен интересите на държавата. Най-важното е, че съдът уважи молбите ни и държавата беше освободена от заплащането на такси по делата за „царските дворци“. Процесите ще продължат, без да се ощетява бюджетът, респективно данъкоплатците.

- Искате да кажете, че съдът се е лишил от постъпления в бюджета си в полза на държавата?
- Да, съвсем правилно ме разбрахте. Държавата ще защити правата си, без да се ангажира допълнителен финансов ресурс. Делата са с висока правна и фактическа сложност. Затова не мога да не се гордея с работата на екипа, който подготви аргументи и доказателства, които съдът възприе.

- Защо тогава правителството, което е известно с непрекъснатите си пререкания със съдебната система, не отчита такива актове на съда?
- Считам, че намеса и коментари под каквато и да е форма от представители на изпълнителната власт относно работата на съда и на съдебната власт като цяло са неуместни. Съдът съди според доказателствата. За това е изключително важно всяко дело да бъде добре подготвено, преди да влезе в съдебната зала. Само събирането и представянето на качествени доказателства; излагането на солидни доводи и тези; доброто познаване на закона могат да гарантират успех в съдебната зала. Това се отнася както за наказателните, така и за гражданските и административните производства. В противен случай съдът винаги ще бъде виновен и неразбран.

- Ние познаваме кантората, правили сме интервю по повод съпричастността ви към проблемите на хора с увреждания. Омбудсманът Константин Пенчев призова преди време „богатите“ адвокатски кантори да дават безплатни консултации на малограмотни и финансово слаби граждани. След като държавата ви повери интересите си по тези толкова мащабни дела, продължавате ли все така активно да работите с хора в неравностойно социално положение?
- Независимо от натовареността ни се стараем да подпомагаме дейността на неправителствени организации, на различни групи в неравностойно положение, на отделни семейства и личности. С опита и позициите си работим за подобряване на диалога с институциите, за подобряване на нормативните рамки. Така ефектът, който постигаме, ползва по-широк кръг от хора.
За съжаление в условията на икономическа криза проблемите са не само за социално слабите. Увеличаването на междуфирмената задлъжнялост, липсата на поръчки с осигурено финансиране, намаляването на производството изправят пред фалит все по-голям брой корпорации. Това от своя страна води до закриване на работни места и обедняване на хората. В тази връзка все по-често е нужно предприятия да получават адекватна правна помощ.

- Правителството отчита подобряване на икономическите показатели на страната, по-добро усвояване на еврофондовете, подобряване на бизнес климата. Какво е вашето виждане?
- Вярно е, че има осигурено европейско финансиране, одобряват се проекти. Дейностите по тези проекти се възлагат, изпълняват се, обектите се въвеждат в експлоатация. Бенефициентите обаче не разполагат със собствени средства да разплатят изпълнените работи и трябва да привлекат външно финансиране, с което да платят на изпълнителя и след това средствата да бъдат възстановени от съответната оперативна програма. За съжаление на практика не се стига до усвояване на одобреното финансиране. Управляващите органи налагат значителни финансови корекции и отказват възстановяване на средствата. Това по обратния път води до проблеми с разплащанията. Оттук се пораждат и множеството спорове и напоследък именно по такива въпроси ни търсят за консултации и за завеждане на съдебни дела.

- Къде е проблемът, какво пречи?
- Да вземем за пример инфраструктурните проекти, които са на стойност милиони левове. За тях най-често кандидатстват общините, чиито бюджети са далеч по-малки от стойността на проектите. За да платят на изпълнителите, общините получават кредити от търговски банки или от ФЛАГ. Връщането на тези кредити обаче е възможно само ако средствата по проекта бъдат възстановени на общините в пълен размер от съответната оперативна програма. С налагането на финансови санкции, които често са необосновано високи, управляващите органи обричат и общините, и изпълнителите на фалит. Това е един от проблемите в процеса на еврофинансиране, който води и фирми, и общини при нас и след това – в съдебната зала.
В този смисъл администрацията все още е длъжник на обществото. Бюрократични неуредици и страх от изпълнение на законови правомощия поставят пречки пред бизнеса. Държавните служители тряба да действат по-усърдно и по-бързо. В противен случай всички сме заплашени да станем социалнослаби.

- Значи трябва повече контрол и „по-солени“ санкции?
- Разбира се, че трябва да има контрол, но той следва да е навременен и администрацията да има по-различен прочит на правомощията си в процеса на управление на средствата от еврофондовете. Би следвало управляващите органи да оказват по-активно методическо ръководство и да контролират изпълнението на проекта във всичките му фази. Така ще се предотвратят грешки и ще се избегнат загуби. Вместо това, администрацията стои встрани от процеса и много често само имитира дейност, намесва се едва когато обектът е изпълнен, въведен в експлоатация и следва да бъде платен изцяло. Управляващите органи безпощадно упражняват само едно от правомощията си – да санкционират. А когато санкциите са ненавременни или не съответстват на допуснатите пропуски, те не могат да изпълнят целите си и са по-скоро вредни.
Има и друг въпрос, който е изключително съществен, а именно – въпросът за стопанисване на изградените обекти с европейско финансиране. Ще споделя един фрапантен пример. Преди няколко дни посетих община Сопот. В рамките на ОПОС там е изградена модерна пречиствателна станция за около 18 млн. лева. Обектът е въведен в експлоатация, с изградена инфраструктура, с перфектен път до него. В базата обаче няма нито дежурен оператор, нито лаборанти. Всичко е потънало в бурени, няма дори портиер. В същото време общината не се е разплатила със строителите, на които дължи повече от 10 млн. лева. И вместо да се експлоатира обектът с необходимата грижа и общината да печели, администрацията няма никаква ясна стратегия откъде да получи пари и да намери изход от ситуацията. Необходима е повече компетентност както в органите на местната власт, така и в държавната администрация.