Актуални новини

Отворено писмо от адвокат Ирен Савова до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Публикация от 25 май 2017, Автор Българска телеграфна агенция
Отворено писмо от адвокат Ирен Савова до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО
 
ДО КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ
КАСАЦИОНЕН СЪД
 
От адвокат Ирен Иванова Савова
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Алабин” № 36, ет. 1  e-mail: office@savova.com, тел.: 02 981 87 23
 
В отговор на публикуваното на сайта на ВКС официално съобщение от 15.05.2017 г. със заглавие „Председателят на ВКС сезира главния прокурор за извършване на проверка на твърденията на адв. Ирена Савова за предлагана й „приятелска помощ“ от нейни колеги за решаване на дело във ВКС“
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Конституционно право на всеки български гражданин е правото на обективен и справедлив съдебен процес! 

В тази връзка сезирах Председателя на ВКС с обезпокояващи факти, които са предпоставка за уронване престижа на най-висшата съдебна институция в страната. Направих искане за среща с оглед предприемане на мерки за предотвратяване на опити за корупционни практики. Както по-рано Ви информирах, получих отказ за среща и връщане на материалите в оригинал.

Сигналът доби значимост едва след медийния интерес към случая. Притеснително е обстоятелството, че по сигнали се работи само, ако са станали публично достояние. На 15.05.2017 г. на официалния си сайт ВКС публикува изявление по висящия съдебен спор в нарушение на Закона за съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Изявлението съдържа манипулативни коментари по избрани доказателства, включително такива, които не са приети по делото. С претенции за изчерпателност се коментират извадени от контекста факти, а други се игнорират.

  1. 1. Акцентира се върху размера на адвокатското възнаграждение, но не се упоменава, че този размер е определен от Висшия адвокатски съвет1, който е компетентният орган съгласно Закона за адвокатурата.
    2.  Пропуснат е друг много значим факт – по делото са събрани доказателства, че възнаграждението в размер на половин милион лева се дарява в полза на болницата във вид на медицинска апаратура и медикаменти. Само този факт е  достатъчен да измести фокуса от личния интерес и да покаже, че поставените пред ВКС въпроси са принципни.
    3. Удобно е пропуснато и друго важно обстоятелство, че по делото са приложени и посочени като основание за допускане влезли в сила решения2, постановени по идентичен спор между същите страни, от същите съдилища, които са в обратния смисъл. Разликата е само в далеч по-ниския размер на адвокатското възнаграждение. Като не допусна касационно обжалване, този състав на ВКС формира противоречива съдебна практика, вместо да я уеднаквява и то по въпроси с висока обществена значимост.
    4.  Пропуснат е и фактът, че независимо от обществената значимост на поставените проблеми, този състав на ВКС не се е произнесъл по всички въпроси, с които е сезиран, въпреки неоправдано дългото забавяне на постановяването на съдебния акт.
    5.  Вън от общественото внимание остава и фактът, че след оттегляне на пълномощията да представлявам „МБАЛ Хасково” АД, държавата загуби собственост върху имот, чиято стойност по данъчна оценка е 22 млн. лева3.

Пропускането на тези факти създава едностранчива представа и прави неверни внушения по висящ пред ВКС правен спор. 

В грубо нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и Закона за адвокатурата в официалния сайт на ВКС се цитира извадка от акта за отвод на съдебния състав, в който съдиите дават личностни оценки на една от страните по делото. Залага се тон на враждебност между съд и адвокатура и се толерира недопустимо поведение от страна на отвелия се състав.

Оставам в очакване Председателят на ВКС да даде отговор на въпросите какви са причините за забавяне на съдебния акт и за необходимостта от контрол върху актовете, с които не се допуска касационно обжалване. Съдът дължи отговор на обществените настроения, че тези актове представляват отказ от правосъдие.

С най-голяма почит и уважение към всички български институции и всички достойни български съдии, които имат нелеката задача да търсят и намират обективната истина!
                                                                                                                 
                                                                                                                 адвокат Ирен Савова
 
 
                                                          
1     Решение от 12.09.2014 г. на Висшия адвокатски съвет по чл. 36, ал. 3 от ЗАдв
2     Решение № 488/12.11.2014 г. по гр.д. № 533/2014 г. на ОС Хасково; Решение № 83/29.04.2015 г. по гр.д. № 128/2015 г. на АС Пловдив
3     Решение от 22.04.2015 г. по гр.д. № 274/2012 г. на ОС Хасково, влязло в сила
03.2016 г.